tónɡ | 徒冬切
丹飾也。从丹从彡。彡,其畫也。

清代 段玉裁《說文解字注》

丹飾也。
春秋經曰。丹桓宫楹。
从丹彡。
以丹拂拭而涂之。故从丹彡。彡者、毛飾畫文也。飾拭古今字。
彡其畫也。
說从彡之意。
彡亦聲。
小徐有此三字。然則彤古音當在七部矣。今音徒冬切。
comments powered by Disqus