shǐ | 疏吏切
𩰢
列也。从鬯吏聲。讀若迅。

清代 段玉裁《說文解字注》

列也。
列當从玉篇作烈。字之誤也。烈、火猛也。引伸爲凡猛之偁。𩰢謂酒氣酷烈。左傳。嘉栗旨酒。栗讀爲烈。𩰢引伸爲迅疾之義。今俗用駛疾字當作此。
从鬯。
𩰤鬯灌地。臭陰達於淵泉。其氣烈也。
叓聲。讀若迅。
吏聲卽史聲。史與迅雙聲。唐韵疏吏切。古音亦在一部。
comments powered by Disqus