sǎn | 穌旱切
𩟴
熬稻粻䅣也。从食𢿱聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

熬稻粻餭也。
餭依韵會从食。各本作䅣。葢因許書無餭改之耳。楚辭、方言皆作餦餭。古字葢當作張皇。招䰟。有餦餭些。王曰。餦餭、餳也。方言曰。餳謂之餦餭。郭云。卽乾飴也。諸家渾言之。許析言之。熬、乾煎也。稻、稌也。稌者、今之稬米。米之黏者。䰞稬米爲張皇。張皇者、肥美之意也。旣又乾煎之。若今煎粢飯然。是曰饊。飴者、熬米成液爲之。米謂禾黍之米也。饊者、謂乾熬稻米之張皇爲之。㒳者一濡一小乾、相盉合則曰餳。此許意也。楊、王、郭以餳飴釋餦餭。渾言之也。豆飴謂之?。見豆部。
从𠊊。𢿱聲。
穌旱切。十四部。
comments powered by Disqus