bǐnɡ | 必郢切
麪餈也。从食并聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

麪餈也。
麥部曰。麪、麥末也。麪餈者、餠之本義也。方言曰。餠謂之飥、或謂之餦、或謂之餛是也。
从𠊊。𢆙聲。
必郢切。十一部。
comments powered by Disqus