fěi | 非尾切
𩝍也。从食非聲。陳楚之閒相謁食麥飯曰餥。

清代 段玉裁《說文解字注》

餱也。
釋言曰。餥餱食也。
从𠊊。非聲。
非尾切。十五部。
陳楚之閒相謁而食麥飯曰餥。
方言曰。餥、食也。陳楚之內相謁而食麥饘謂之餥。郭曰音非。
comments powered by Disqus