ménɡ | 莫紅切
盛器滿皃。从食蒙聲。《詩》曰:“有饛簋飧。”

清代 段玉裁《說文解字注》

盛器滿皃。
小雅傳曰。饛、滿簋貌。許謂字之本義不專謂簋也。故易爲器。
从𠊊。蒙聲。
莫紅切。九部。
comments powered by Disqus