yuàn | 烏玄切
猒也。从食肙聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

猒也。
賈思勰齊民要術曰。食飽不䬼。按猒、飽也。䬼則有猒棄之意。皆猒中之義也。吕覽曰。甘而不噮。玉篇、集韵引同。噮卽䬼字。廣韵曰。噮、甘而猒也。是也。集韵鐸韵又引伊尹曰。甘而不䬼。肥而不?。
从𠊊。肙聲。
烏玄切。十四部。按篇、韵、集韵皆於縣切。在霰韵。類篇亦無平聲。
comments powered by Disqus