ài | 乙例切
飯餲也。从食曷聲。《論語》曰:“食饐而餲。”

清代 段玉裁《說文解字注》

飯餲也。
飯餲者、謂飯久而味變。餲之言?也。今江蘇俗云餲生。當作此字。鄉黨篇食饐而餲。孔曰。饐餲、臰味變也。皇侃云。饐謂飮食經久而腐臰也。餲謂經久而味惡也。是則孔注本作饐臭、餲味變也。今本誤倒耳。據論語及許說。饐餲是二事。析言之也。釋器云。食饐謂之餲。則統言之。李充云。皆飮食壞敗之名。是也。
从𠊊。曷聲。
乙例、烏介二切。十五部。
comments powered by Disqus