zhuì | 陟衞切
𥙊酹也。从食叕聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

祭酹也。
酉部曰。酹、餟祭也。史記孝武帝紀。其下四方地爲餟食。封禪書作醊食。漢郊祀志作腏。方言。餟、餽也。
从𠊊。叕聲。
陟衞切。十五部。
comments powered by Disqus