línɡ | 里甑切
𩜁
馬食穀多,气流四下也。从食夌聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

馬食穀多。气流四下也。
謂汗液前後左右四面流下也。?與淋雙聲義近。由於食榖多也。故从食。
从𠊊。夌聲。
里甑切。六部。
comments powered by Disqus