bèi | 步乃切
艸也。从艸咅聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

艸也。
周禮注。犯軷以菩芻棘柏爲神主。郭樸注穆天子傳云。萯今菩字。按許書則菩、萯各物各字也。
从艸。咅聲。
步乃切。一部。易豐其蔀。鄭、薛作菩。云小席。
comments powered by Disqus