qiān | 七廉切
皆也。从亼从吅从从。《虞書》曰:“僉曰伯夷。”

清代 段玉裁《說文解字注》

皆也。
釋詁曰。僉咸胥皆也。
从亼。从吅。从从。
吅、驚嘑也。从、相聽也。七廉切。七部。
虞書曰。
虞當作唐。
僉曰伯夷。
堯典文。
comments powered by Disqus