shè | 始夜切
市居曰舍。从亼、屮,象屋也。口象築也。

清代 段玉裁《說文解字注》

市居曰舍。
食部曰。館、客舍也。客舍者何也。謂巿居也。巿居者何也。周禮遺人曰。凡國野之道。十里有廬。廬有飮食。三十里有宿。宿有路室。路室有委。五十里有巿。巿有𠋫館。𠋫館有積。鄭云。一巿之閒。有三廬一宿。𠊱館及廬、宿皆所謂巿居曰舍也。此巿字非買賣所之。謂賔客所之也。舍可止。引伸之爲凡止之偁。釋詁曰。廢稅赦舍也。凡止於是曰舍。止而不爲亦曰舍。其義異而同也。猶置之而不用曰廢。置而用之亦曰廢也。論語。不舍晝夜。謂不放過晝夜也。不放過晝夜、卽是不停止於某一晝一夜。以今俗音讀之。上去無二理也。古音不分上去。舍捨二字義相同。
从亼屮口。
屮口二字今補。全書之例。成字則必曰從某而下釋之也。从亼者、謂賔客所集也。
屮象屋也。
象屋上見之狀。說从屮之意。
口象築也。
口音圍。說从口之意。始夜切。古音在五部。
comments powered by Disqus