jiǎo | 居夭切
揉箭箝也。从矢喬聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

揉箭箝也。
揉當作柔。許無揉有柔煣也。箭者、矢竹所爲矢也。不言矢言箭者。矯施於笴、不施於鏑羽也。箝、籋也。柔箭之箝曰矯。引伸之爲凡矯枉之偁。凡云矯詔者、本不然而云然也。
从矢。喬聲。
居夭切。二部。
comments powered by Disqus