zhī | 陟离切
詞也。从口从矢。

清代 段玉裁《說文解字注》

䛐也。
白部曰。?、識䛐也。从白、从亏、从知。按此䛐也之上亦當有識字。知?義同。故?作知。
从口矢。
識敏、故出於口者疾如矢也。陟离切。十六部。
comments powered by Disqus