lái | 洛哀切
周所受瑞麥來麰。一來二縫,象芒朿之形。天所來也,故爲行來之來。《詩》曰:“詒我來麰。”凡來之屬皆从來。

清代 段玉裁《說文解字注》

周所受瑞麥來麰也。
也字今補。詩正義此句作周受來牟也五字。周頌。詒我來麰。箋云。武王渡孟津。白魚躍入王舟。出涘以燎。後五日。火流爲烏。五至。以榖俱來。此謂遺我來牟。書說以榖俱來。云榖紀后稷之德。按鄭箋見尙書大誓、尙書旋機鈐合符后。詩云來牟、書云榖。其實一也。下文云。來麰、麥也。此云瑞麥來麰。然則來麰者、以二字爲名。毛詩傳曰。牟、麥也。當是本作來牟、麥也。爲許麰下所本。後人刪來字耳。古無謂來小麥、麰大麥者。至廣雅乃云麳小麥、𪍓大麥。非許說也。劉向傳作釐麰。文𨕖典引注引韓詩內傳。貽我嘉𪍓。薛君曰。𪍓、大麥也。與趙岐孟子注同。然韓傳未嘗云來小麥。
二麥一夆。象其芒朿之形。
二麥一夆、各本作一來二縫。不可通。惟思文正義作一麥二夆。今定爲二麥一夆。夆卽鏠字之省。許書無峯。則山耑字可作夆。凡物之標末皆可偁夆。夆者、朿也。二麥一夆爲瑞麥。如二米一稃爲瑞黍。葢同夆則亦同稃矣。廣韵十六咍引埤蒼曰。䅘麰之麥。一麥二稃。周受此瑞麥。此一二㒳字亦是互譌。二麥一稃。亦猶異畮同穎、雙觡共柢之類。其字以?象二麥、以?象一芒。故云象其芒朿之形。洛哀切。古音在一部。
天所來也。故爲行來之來。
自天而降之麥。謂之來麰。亦單謂之來。因而凡物之至者皆謂之來。許意如是。猶之相背韋之爲皮韋、朋鳥之爲朋攩、鳥西之爲東西之西、子月之爲人偁、烏之爲烏呼之烏。皆引伸之義行而本義廢矣。如許說、是至周初始有來字。未詳其恉。
詩曰。詒我來麰。
今毛詩詒作貽。俗字也。麰作牟。古文假借字也。
comments powered by Disqus