zhí | 直隻切
麥覈㞕也。十斤爲三斗。从麥啻聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

麥覈㞕也。
上文云麥㞕之覈謂其堅。此云帶覈之㞕謂其䊳碎。䃺之尙未成末。麩與麪未分。是爲䵂。廣韵云。麩䵂。又云。䵂麩。皆謂麩未離析。九章筭術曰。小䵂之率十三半。大䵂之率五十四。麥八斗六升七分升之三得小䵂二斗五升一十四分升之一十三。麥一斗得大䵂一斗二升。李籍音義曰。細曰小䵂。粗曰大䵂。然則九章之小䵂、許所謂麪也。九章之大䵂、許所謂麩及䵀也。
十斤爲三斗。
然則一䄷爲三斛也。葢出古筭經。
从麥。啻聲。
直隻切。又音敵。十六部。
comments powered by Disqus