zhì | 陟利切
送詣也。从夊从至。

清代 段玉裁《說文解字注》

送詣也。
言部曰。詣、候至也。送詣者、送而必至其処也。引伸爲召致之致。又爲精致之致。月令必工致爲上是也。精致、漢人衹作致。糸部緻字、徐鉉所增。凡鄭注俗本乃有緻。
从夊。从至。
夊猶送也。陟利切。十五部。
comments powered by Disqus