xià | 胡雅切
中國之人也。从夊从頁从𦥑。𦥑,兩手;夊,兩足也。
AD
𨂮

𨂮

古文夏。

清代 段玉裁《說文解字注》

中國之人也。
以別於北方狄、東北貉、南方蠻閩、西方羌、西南焦僥、東方夷也。夏、引伸之義爲大也。
从夊。从頁。从臼。臼、㒳手。夊、㒳足也。
胡雅切。古音在五部。
comments powered by Disqus