zhuī | 職追切
艸多皃。从艸隹聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

艸多皃。
此從鍇本廁此。鉉本以萑廁蓷篆後。非也。詳蓷下。
从艸。隹聲。
職追切。十五部。籒文作𦻧。
comments powered by Disqus