zhú | 之欲切
弓衣也。从韋蜀聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

弓衣也。
月令。帶以弓韣。高誘曰。韣、弓韜也。按革部韇下曰。弓矢韇也。韇葢又在韣之外。容以木爲之。飾以皮耳。故服注左云。冰、櫝丸葢也。如劒衣在劒櫝之內。
从韋。蜀聲。
之欲切。三部。
comments powered by Disqus