hán | 胡安切
𩏑
井垣也。从韋,取其帀也;倝聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

井橋也。
橋各本作垣。今依史記孝武本紀索隱正。井橋見曲禮、莊子、說苑、淮南子。曲禮。奉席如橋衡。注曰。橋、井上挈皋。衡上低昂者。莊子曰。鑿木爲機。後重前輕。挈水若抽。數如泆湯。其名爲橰。橰本又作橋。淮南書。今夫橋直植立而不動。俛仰取制焉。高曰。橋、桔皋上衡也。說苑曰。爲機重其後。輕其前。命曰橋。終日漑韭。百區不倦。橋、陸音義音居廟反。按其義當同撟。舉也。井?見史漢孝武紀、封禪書、郊祀志、枚乗傳、莊子秋水篇。其字多作井榦。司馬彪云。井榦、井闌也。崔譔云。井以四邊爲榦。猶築之有楨榦。晉灼曰。井上四交之榦。常爲汲者所契傷。是諸家皆說井榦爲井闌。按井?爲木架四圍。中其圍橫圜木爲橋。如字毋兩旁木。有軸可轉。中設鹿盧。縣綆上下。故言橋而?見也。
从韋。取其帀也。
說韋同口。
倝聲。
胡安切。十四部。諸書榦亦音寒。
comments powered by Disqus