zhǐ | 陟侈切
从後至也。象人兩脛後有致之者。凡夂之屬皆从夂。讀若黹。

清代 段玉裁《說文解字注》

從後至也。
至當作致。
象人㒳脛後有致之者。
致、送詣也。
凡夂之屬皆从夂。讀若黹。
陟侈切。玉篇竹几切。十五部。
comments powered by Disqus