chénɡ | 丈庚切
橘屬。从木登聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

橘屬。
南都賦曰。穰橙鄧橘。蜀都賦劉注曰。蜀有給客橙。
从木。登聲。
丈庚切。廣韵宅耕切。古音在六部。
comments powered by Disqus