yòu | 余救切
條也。似橙而酢。从木由聲。《夏書》曰:“厥包橘柚。”

清代 段玉裁《說文解字注》

條也。佀橙而酢。
釋木柚條。郭云似橙、實酢。生江南。列子曰。吳楚之國有大木焉。其名爲櫾。碧樹而冬生。實丹而味酸。食其皮汁已憤厥之疾。按今橘橙柚三果。莫大於柚。莫酢於橙汁。而橙皮甘可食。本草經合橘柚爲一條。渾言之也。
从木。由聲。
余救切。三部。按爾雅亦作櫾。列子、山海經皆作櫾。許則云櫾者、崐崘河隅之長木也。
夏書曰。厥苞橘柚。
苞俗作包。今正。禹貢文。
comments powered by Disqus