lèi | 力遂切
以事類祭天神。从示類聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

㠯事類祭天神。
五經異義曰。今尚書夏矦、歐陽說。禷、祭天名也。以禷祭天者、以事類祭之。以事類祭之何。天位在南方、就南郊祭之是也。古尚書說非時祭天謂之禷。言以事類吿也。肆禷于上帝。時舜吿攝。非常祭也。許君謹按。周禮郊天無言禷者。知禷非常祭。從古尚書說。玉裁按。郊天不言禷。而肆師類造上帝。王制天子將出。類於上帝。皆主軍旅言。凡經傳言禷者皆謂因事爲兆。依郊禮而爲之。說文亦从古尚書說。
从示。類聲。
此當曰从示類、類亦聲。省文也。力遂切。十五部。禮以類爲禷。
comments powered by Disqus