zhā | 側加切
果似棃而酢。从木虘聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

樝果佀棃而酢。
內則柤棃注曰。柤、棃之不臧者。爾雅郭注、山海經郭傳皆云。樝似棃而酢濇。按卽今棃之肉粗味酸者也。張揖注子虛賦云。樝似棃而甘。乃以同類而互易其名耳。陶隱居譏鄭公不識樝。恐誤。
从木。虘聲。
側加切。古音在五部。
comments powered by Disqus