xìnɡ | 何梗切
果也。从木,可省聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

杏果也。
內則。桃李梅杏。
从木。向省聲。
向各本作可。誤。今正。莕以杏爲聲。亦作葕。從行聲。則知杏莕字古皆在十部也。今何梗切。○六書故云。唐本曰从木从口。
comments powered by Disqus