zhǎn | 旨善切
樿
木也。可以爲櫛。从木單聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

樿木也。可㠯爲櫛。
玉藻曰。櫛用樿櫛。髮晞用象櫛。禮器曰。樿勺。鄭曰。樿木白理。中山經曰。風雨之山。其木栘棷樿。郭曰。樿木白理。中櫛。
从木。單聲。
𣅀善切。十四部。
comments powered by Disqus