chóu | 職畱切
木也。从木周聲。讀若丩。

清代 段玉裁《說文解字注》

椆木也。
中山經。虎首之山。多苴椆椐。郭曰。椆未詳也。音彫。
从木。周聲。讀若丩。
職畱切。三部。
comments powered by Disqus