tán | 徒含切
䒞藩也。从艸尋聲。
AD
𧂇

𧂇

蕁或从爻。

清代 段玉裁《說文解字注》

䒞蕃也。
今本篆文無彡。誤。䒞當是本作冘。俗加艸。本艸作沈直林切燔。說爾雅者謂卽今之知母。
从艸。𢒫聲。
𢒫各本作尋。誤。徒南切。古音在七部。
comments powered by Disqus