liánɡ | 呂張切
卽來也。从木京聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

卽來也。
釋木曰。椋卽棶。釋文曰。棶埤蒼、字林作來。本說文也。絫𧦝曰卽來。單𧦝曰來。唐本艸謂之椋子木。
从木。京聲。
吕張切。十部。
comments powered by Disqus