jiǎ | 古雅切
楸也。从木賈聲。《春秋傳》曰:“樹六檟於蒲圃。”

清代 段玉裁《說文解字注》

楸也。
釋木。槐小葉曰榎。郭云。槐當爲楸。楸細葉者爲榎。又大而皵、楸。小而皵、榎。郭云。老乃皮粗皵爲楸。小而皮粗皵者爲榎。又槄、山榎。郭云。今之山楸。按榎者檟之或字。左傳、孟子作檟。爾雅別言之。許渾言之。
從木。賈聲。
古雅切。古音在五部。
春秋傳曰。樹六檟於蒲圃。
見左傳襄四年。
comments powered by Disqus