èr | 而至切
酸棗也。从木貳聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

酸棗也。
釋木曰。樲、酸棗。孟子曰。舍其梧檟。養其樲棗。趙曰。樲棗、小棗。所謂酸棗也。按孟子本作樲棗。宋刻爾雅單行疏及玉篇、唐本艸、又本艸圖經皆可證。今本改作樲棘。非是。樲之言副貳也。爲棗之副貳。故曰樲棗。本艸經曰。酸棗味酸平。主心腹寒熱、邪結氣聚、四肢酸疼、溫痹、煩心不得眠。諸家皆云。似棗而味酸。
從木。貳聲。
而至切。十五部。
comments powered by Disqus