ɡǔ | 古祿切
楮也。从木㱿聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

楮也。
此篆體依五經文字正。各本作<>者、從𥻳便也。小雅傳曰。榖、惡木也。陸機疏曰。江南以其皮擣爲紙。謂之榖皮紙。絜白光輝。按山海經傳曰。榖亦名構。此一語之輕重耳。
從木。㱿聲。
古祿切。三部。
comments powered by Disqus