méi | 莫桮切
榦也。可爲杖。从木从攴。《詩》曰:“施于條枚。”

清代 段玉裁《說文解字注》

榦也。
毛傳曰。榦曰枚。引伸爲銜枚之枚。爲枚數之枚。豳風傳曰。枚、微也。魯頌傳曰。枚枚、礱密也。皆謂枚爲微之假借也。
從木攴。
會意。
可爲杖也。
說從攴之意也。攴、小毄也。因爲鞭扑字。杖可以毄人者也。故取木攴會意。莫桮切。十五部。
詩曰。施于條枚。
大雅文。
comments powered by Disqus