rěn | 如甚切
弱皃。从木任聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

弱皃。
小雅、大雅皆言荏染柔木。毛曰。荏染、柔意也。論語。色厲而內荏。孔曰。荏、柔也。按此荏皆當作栠。桂荏謂蘇也。經典多假荏而栠廢矣。
從木。任聲。
如甚切。七部。
comments powered by Disqus