nào | 女教切
曲木。从木堯聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

曲木也。
引伸爲凡曲之偁。見周易、考工記、月令、左傳。古本無從手橈字。後人肊造之以別於橈。非也。
從木。堯聲。
女敎切。二部。
comments powered by Disqus