yóu | 以周切
水邊艸也。从艸猶聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

水邊艸也。
漢書子虛賦音義曰。軒于、蕕艸也。生水中。楊州有之。釋艸。莤、蔓于。莤卽蕕。蔓于卽軒于。
从艸。猶聲。
以周切。三部。
comments powered by Disqus