chuán | 直專切
榱也。从木彖聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

榱也。
左傳。以大宫之椽歸爲盧門之椽。釋名曰。椽、傳也。相傳次而布列也。
從木。彖聲。
直專切。十四部。
comments powered by Disqus