zhā | 側加切
木閑。从木且聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

木閑也。
門部曰。閑、闌也。廣雅曰。柤樘柱距也。距當作歫、止也。
從木。且聲。
側加切。按當依廣雅士加切。古音在五部。
comments powered by Disqus