léi | 魯回切
龜目酒尊,刻木作雲雷象。象施不窮也。从木畾聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

龜目酒尊。
五經異義。韓詩說。金罍、大器也。天子以玉。諸侯、大夫以金。士以梓。古毛詩說。金罍、酒器也。諸臣之所酢。人君以黃金飾。尊大一碩。金飾龜目。葢刻爲雲靁之𧰼。許君曰。謹案韓詩說。天子以玉。經無明文。謂之罍者、取𧰼雲靁博施。故從人君下及諸臣同。按異義從古毛說。說文同也。故云龜目酒尊、刻本爲雲靁𧰼。爾雅。彝卣罍器也。小罍謂之坎。然則櫑有小大。燕禮。罍水在東。則罍亦以盛水。
刻木作雲靁𧰼。
句。
𧰼施不竆也。從木。從畾。畾亦聲。
此五字今補正。刻木至從畾、此述古毛說。說從木從畾之意也。刻爲龜目。又通體刻爲雲靁。古之刻雲如古文之?。刻靁如古文之?。所以刻爲雲靁者、以雲靁施澤不竆。人君之櫑、爲諸臣取酒自酢者。故𧰼之也。畾者、靁之省。凡許言畾聲、皆靁省聲也。魯回切。十五部。
櫑或從缶。
葢始以木、後以匋。
籒文櫑。從缶囘。
猶籒文䴎作?也。漢書文三王傳。孝王有?尊。如此作。
comments powered by Disqus