tiáo | 徒聊切
苗也。从艸脩聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

苖也。
釋艸曰。苖、蓨也。管子。黑?、其草宜苹蓨。按苹蓨二艸名。
从艸。脩聲。
徒𦕼切。又湯彫切。古三部。按小徐本無蓨。
comments powered by Disqus