tuō | 他活切
木杖也。从木兌聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

木杖也。
木一本作大。榖梁傳宣十八年曰。邾人戕繒子于繒。戕猶殘也。梲殺也。梲殺謂杖殺之。今本注疏釋文皆譌從手。而唐石經初從木作梲。後改從手。唐玄度之紕繆也。後漢禰衡傳。手持三尺梲杖。按經典用爲梁上短柱之棳。
從木。兌聲。
他活切。又之說切。十五部。○梲篆舊在椎柯二篆後。今移正。
comments powered by Disqus