jiē | 子葉切
續木也。从木妾聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

續木也。
今栽華植果者以彼枝移椄此樹而華果同彼樹矣。椄之言接也。今接行而椄廢。
從木。妾聲。
子葉切。八部。
comments powered by Disqus