lóu | 力朱切
艸也。可以亨魚。从艸婁聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

艸也。可㠯亨魚。
召南言刈其蔞。陸璣云。蔞、蔞蒿也。爾雅。購蔏蔞。郭云。蔞、蒿也。江東用羹魚。楚辭曰。吳酸芼蔞。按蔞蒿俗語耳。古衹呼蔞。釋艸古讀或於購蔏句絕。
从艸。婁聲。
力朱切。古音在四部。
comments powered by Disqus