pínɡ | 蒲兵切
平也。从木从平,平亦聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

平也。
此門聞也、戸護也之例。謂木器之平偁枰。如今言棊枰是也。上林賦。華楓枰櫨。吳都賦。枰仲君遷。本皆作平。木名也。非許所說。
從木平。平亦聲。
蒲兵切。十一部。
comments powered by Disqus