pián | 部田切
楄部,方木也。从木扁聲。《春秋傳》曰:“楄部薦榦。”

清代 段玉裁《說文解字注》

楄部、
逗。
方木也。
部字衍。當刪。左傳正義引說文楄、方木也。可證。方木泛言。非專謂棺中笭牀。故不與棺槨等篆爲伍也。何平叔景福殿賦曰。爰有禁楄。肋分翼張。亦方木之一耑也。
從木。扁聲。
部田切。十二部。
春秋傳曰。楄部薦榦。
左傳昭廿五年文。今作楄柎藉榦。杜云。楄柎、棺中笭牀也。榦、骸骨也。
comments powered by Disqus