ɡèn | 古鄧切
竟也。从木恆聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

竟也。
弓人注曰。恆讀爲㮓。㮓、竟也大雅。恆之秬秠。毛云。恆、徧也。徧與竟義相足。
從木。𢛢聲。
古鄧切。六部。
古文㮓。
按今字多用亙。不用㮓。舟在二之閒。絕流而竟。會意也。恆之字本從心從?。
comments powered by Disqus