dōnɡ | 得紅切
動也。从木。官溥說:从日在木中。凡東之屬皆从東。

清代 段玉裁《說文解字注》

動也。
見漢律曆志。
從木。官溥說。從日在木中。
木、榑木也。日在木中曰東。在木上曰杲。在木下曰杳。得紅切。九部。
comments powered by Disqus